Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.


Contactgegevens:

Naam kantoor: Notaris Leegstra

Adres: Blauhûsstrjitte 2

Postcode / Plaats: 9104 EV Damwâld

Contactpersoon: de heer mr. drs.  O.J. Leegstra

e-mailadres: info@notarisleegstra.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen: 

- het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; 

- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of 

- voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven. 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.


Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:


- De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
- De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
- Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens        niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
- De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
- De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag    kopiëren met alle gegevens die erop staan.
- Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

- Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming gedeeld met ketenpartners (makelaar, bank, adviseur, tussenpersoon).

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

- het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akten, afwikkeling nalatenschap, legalisatie van handtekening, verwerken van offertes, heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden;
- uitvoeren van de overeenkomst is het doel en de rechtsgrond;
- het verstrekken d.m.v. doorzending van concepten en dossierstukken aan derden, heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
Informeren van derden;
- uw toestemming als grondslag.
- het verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten, heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
- onderhouden van ons zakelijke netwerk
- Het verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie met als rechtsgrond de wettelijke verplichting.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

- Openbare registers, waaronder het Kadaster en de Kamer van Koophandel
- Ketenpartners (bank, makelaar, adviseur, tussenpersoon, etc)
- Makelaar of andere adviseur in verband met een overeenkomst waarin u één van de partijen bent.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:


- KNB
- Centraal Testament Register
- Centraal Levenstestament Register (indien toestemming gegeven)
- Belastingdienst
- Kadaster
- Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, banken, adviseurs, etc.)
- Belanghebbenden op grond van de notariswet

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.


Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.


Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.


Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.


Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 


Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via de heer mr. drs. O.J. Leegstra, contactpersoon van het kantoor inzake de AVG. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Notariskantoor Leegstra
 Blauhûsstrjitte 2 / Blauwhuisstraat 2
9104 EV Damwâld / Damwoude

Het kantoor staat ten zuidoosten van de kruising in het centrum van Damwoude, naast het hoofdkantoor van de Rabobank Noordoost-Friesland. Op de rotonde neemt u de weg naar Wouterswoude en Driesum. Het is dan meteen aan de rechterhand; u kunt het niet missen. U kunt voor de deur – uiteraard gratis – parkeren.

Openingstijden

Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:00

Uw Friese notaris voor vastgoed-, familie- en ondernemingsrecht.