ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARIS LEEGSTRA

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten die door derden als opdrachtgever worden verstrekt aan Notariskantoor Leegstra en zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat- notaris, de waarnemer en de overige werknemers afzonderlijk. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden ook schriftelijk ter beschikking gesteld.

 

Artikel 1 

Opdracht 

-        De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de notaris mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van                             werkzaamheden. 

         Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de

         (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.

-        Opdrachtnemer: notaris mr. drs. O.J. Leegstra, tevens handelend onder de naam Notariskantoor Leegstra.

-        Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer als bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de                                   opdrachtnemer verricht:

         wettelijke werkzaamheden, werkzaamheden die daarmee samenhangen en overige

         werkzaamheden. 

-        Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door de notaris is aanvaard. De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris de opdracht onder zijn                                       verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden, in opdracht van de opdrachtnemer. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en             7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

-        De notaris oefent zijn wettelijke werkzaamheden in onafhankelijkheid uit. Hij behartigt daarbij de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen. De           notaris bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

-        Notariskantoor Leegstra is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), onder           meer verplicht:

         ·       de identiteit van cliënten vast te stellen en dat van hun uiteindelijke begunstigde(n);

         ·       vast te stellen of sprake is van een politiek prominente persoon (PEP); en

         ·       om ongebruikelijke transacties in de zin van de WWFT bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden. Op basis van de WWFT is het Notariskantoor                             Leegstra verboden om aan een cliënt te melden dat zij aldus heeft gemeld. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn. De cliënt verplicht zich jegens                                 Notariskantoor Leegstra bij het aangaan van de cliëntrelatie en nadien alle relevante feiten en omstandigheden te melden die voor de toepassing van deze                     wet en het op basis daarvan uit te voeren cliëntonderzoek relevant zijn, wijzigingen in die feiten en omstandigheden die zich gedurende het bestaan van de                     cliëntrelatie voordoen mede daaronder begrepen.

-       Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s (een politiek prominent persoon), UBO’s (de uiteindelijke

        belanghebbende) en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen van een PEP is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om tot                      dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.

-       Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de          Wet op het notarisambt.

 

Artikel 2

Informatieverstrekking door opdrachtgever

– Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar zijn oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste        vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

– Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.

 

Artikel 3

Honorarium en betaling

– De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

– De notaris deelt tijdig aan de cliënt mede wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

– Voor de dienstverlening worden door de notaris de op het kantoor gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. 

    De door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door hem worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in        rekening worden gebracht.

– Betaling van de notariskosten (onder meer bestaande uit: honorarium, omzetbelasting, kadasterkosten, overdrachtsbelasting en overige aan de cliënt in rekening          gebrachte kosten) dient te geschieden voor het passeren van de betreffende akte op de derdenrekening van de notaris, tenzij schriftelijk anders overeengekomen        of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien

    invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de                          opdrachtgever.

– De notaris is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te

    verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de notaris na voorafgaande aankondiging bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te              staken.

– Notariskantoor Leegstra behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken      op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te            verrichten.

 

Artikel 4 

Opzegging van de opdracht

– Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij.

– Indien opdracht is gegeven aan Notariskantoor Leegstra voor het uitvoeren van werkzaamheden en, om welke reden ook, de opdracht nadien wordt ingetrokken,

    behoudt Notariskantoor Leegstra zich het recht voor om bij zijn opdrachtgever(s) een declaratie in te dienen voor de alsdan verrichte werkzaamheden naar gelang      van de aan het dossier bestede tijd en berekend aan de hand van het alsdan geldende uurtarief dat Notariskantoor Leegstra op dat moment voor dergelijke                    werkzaamheden hanteert.

 

Artikel 5

Negatieve rente

In sommige gevallen kan Notariskantoor Leegstra negatieve rente bij de klant in rekening brengen. Dit kan onder meer het geval zijn bij het storten van een waarborgsom, koopsom, hypotheekgelden, gelden uit nalatenschappen of indien er een depotovereenkomst is overeengekomen.

Dossierkosten

Notariskantoor Leegstra brengt aan partijen dossierkosten in rekening. Hieronder worden onder meer begrepen de kosten die de notaris moet maken voor het uitvoeren van de verplichte recherches die onder meer voortvloeien uit de WWFT.

 

Artikel 6

Beroepsaansprakelijkheid

– Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten                                                          beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de

    verzekeraar(s) komt. De notaris voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht.

– De notaris is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. De in dit artikel omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor het niet        deugdelijk functioneren van door Notariskantoor Leegstra bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of      andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is                      voortgevloeid. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door hem ingeschakelde derden mede namens zijn opdrachtgevers te                    aanvaarden.

 

Artikel 7

Geschillenregeling

– Op de dienstverlening van Notariskantoor Leegstra is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Een uitleg van de beroeps- en gedragsregels            voor het notariaat is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels              voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl.

– Op iedere opdracht is de “Interne klachtenregeling van Notariskantoor Leegstra” van toepassing. Onze klachtenregeling is te raadplegen op www.notarisleegstra.nl      en wordt desgevraagd op verzoek kosteloos toegezonden. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie      dan legt u uw bezwaren eerst schriftelijk aan ons voor en wel binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen                  nemen van het handelen of nalaten dat tot uw bezwaren aanleiding heeft gegeven. Wij zullen een oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan u                          bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van uw bezwaren.

– Mochten wij uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Notariaat. Deze weg              staat ook voor u open wanneer wij uw bezwaren niet binnen vier weken na het indienen daarvan schriftelijk hebben afgehandeld. De Geschillencommissie                      Notariaat behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Notariaat dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U        kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Notariaat: postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via de website www.degeschillencommissie.nl. 

– U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Notariskantoor Leegstra indienen bij de Geschillencommissie Notariaat aan                            bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

– Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en de Geschillencommissie Notariaat, onverminderd de bevoegdheid van de organen          van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

Artikel 8

Bewaarplicht 

Het dossier wordt gedurende twintig jaren na afwikkeling van de zaak uitsluitend digitaal bewaard. Na het verstrijken van deze termijn kan Notariskantoor Leegstra besluiten om het dossier te vernietigen. De akten worden eeuwig bewaard.

 

Artikel 9

Communicatie via e-mail

De opdrachtgever stemt ermee in, dat in het kader van de uitvoering van de opdracht mede per e-mail wordt gecommuniceerd. De opdrachtgever is ermee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 

 

Artikel 10

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In onze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe ons kantoor omgaat met De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze privacyverklaring is te raadplegen op

www.notarisleegstra.nl en wordt desgevraagd op verzoek kosteloos toegezonden.

 

Artikel 11

Rechtskeuze / ingangsdatum / kennisneming

– Op de dienstverlening van Notariskantoor Leegstra is Nederlands recht van toepassing.

– Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 10 juni 2020 en liggen ter inzage ten kantore van Notariskantoor Leegstra.

– Deze algemene voorwaarden worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld.

– Deze algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op: www.notarisleegstra.nl.

 

Artikel 12

Akkoordverklaring

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.