ALGEMENE VOORWAARDEN


Opdrachten aan Notaris Leegstra

Artikel 1

Alle opdrachten, waaronder vervolg- of aanvullende opdrachten, worden, met uitsluiting van artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notaris Leegstra ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01144118, handelend onder de handelsnaam

'Notaris Leegstra', en in deze algemene voorwaarden hierna ook aangeduid als Notaris Leegstra, waarbij uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk zullen zijn. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Derden kunnen aan de door Notaris uitgevoerde werkzaamheden geen rechten ontlenen.


Toepasselijke wetten

Artikel 2

Bij de uitvoering van de opdracht is Notaris Leegstra gebonden aan wettelijke verplichtingen. Bijzondere verplichtingen heeft Notaris Leegstra op grond van de Wet op het Notarisambt (WNA) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).

Op grond van de WNA mag Notaris Leegstra:

-        gelden die aan de opdrachtgever moeten worden uitbetaald alleen aan de opdrachtgever zelf overmaken (uitzonderingen daarop zijn hypotheekaflossingen,                   overbruggingsleningen en kosten voor een makelaar of hypotheekadviseur);

-        gelden terzake van aan- en verkoop van onroerend goed en hypotheekakten niet eerder dan de eerste of tweede werkdag na het tekenen van de akte overmaken.

         De WWFT betekent onder andere dat Notaris Leegstra:

-        verplicht is naar uw legitimatiebewijs te vragen;

-        een meldingsplicht heeft als het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, witwassen of andere ongeoorloofde handelingen;

-        geen betalingen in contanten mag doen of aannemen boven tienduizend euro (€ 10.000,00).


Beperking aansprakelijkheid

Artikel 3

Iedere aansprakelijkheid van Notaris Leegstra is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering-(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering(en) zou plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Notaris Leegstra beperkt tot een bedrag van driemaal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door de notaris in rekening is gebracht. Notaris Leegstra is nooit aansprakelijk voor indirecte gevolg- en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Notaris Leegstra is steeds beperkt door deze algemene voorwaarden, ongeacht of de vermeende vordering is gebaseerd op "wanprestatie" of op (bijvoorbeeld) onrechtmatige daad. Niet alleen Notaris Leegstra, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden tegenover de opdrachtgever een beroep doen. Daarnaast komt aan de (voormalig) bestuurders van Notaris Leegstra, en vroegere medewerkers (en hun erfgenamen) in het geval zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer werkzaam zijn voor Notaris Leegstra, een beroep op deze algemene voorwaarden toe. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW dient de opdrachtgever op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding van schade jegens Notaris Leegstra, binnen 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze hadden kunnen zijn, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechter.

Notaris Leegstra zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden zorgvuldig te werk gaan. Notaris Leegstra is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Notaris Leegstra is bovendien - in afwijking van artikel 6:76 BW - niet aansprakelijk voor gedragingen van hulppersonen. Notaris Leegstra is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen) die door de derde worden bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.


Klachten

Artikel 4

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Notaris Leegstra zal hij deze klachten eerst aan Notaris Leegstra naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om zich te wenden tot:

1.      De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB); of

2.      De voorzitter van de betreffende Ring van Notarissen voor bepaalde

          klachten; of

3       De desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de 

         kandidaat-notarissen; en/of

4.      De burgerlijke rechter.

Diegene van de opdrachtgever en Notaris Leegstra die door de betreffende instantie in het ongelijk is gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder mede begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijke geldende uurtarief of -bij gebreke van een dergelijk tarief- tegen een redelijke vergoeding.


Vrijwaring Notaris Leegstra door opdrachtgever

Artikel 5

De opdrachtgever vrijwaart Notaris Leegstra voor alle aanspraken van derden (ook de redelijke kosten van juridische bijstand), die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de zijde van Notaris Leegstra.


Honorarium en (overige) kosten

Artikel 6

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Notaris Leegstra vast te stellen uurtarieven. Notaris Leegstra is gerechtigd om het bij aanvaarding van de opdracht met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief steeds per 1 januari van de daarop volgende jaren

cumulatief met (maximaal) 5% te verhogen. Notaris Leegstra is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt – ter keuze van Notaris Leegstra - met een tussentijdse of de laatste declaratie verrekend. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk op de datum van passeren van de notariële akte, doch vóór het passeren daarvan, in het bezit te zijn van Notaris Leegstra. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen. Dit geldt uitdrukkelijk ook  in het geval een offerte is uitgebracht.


Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst (opdracht). Deze werkzaamheden en kosten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen (vanaf de datum van verzending van de declaratie). De opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. Aan Notaris Leegstra komt na het verstrijken van de betalingstermijn een vergoeding van vermogensschade toe ter hoogte van de wettelijke (handels)rente (artikel 6:119(a) B.W.), over de openstaande factuurbedragen (hoofdsom), en op de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder b B.W.), zijnde minimaal 15% van de hoofdsom. Aan de opdrachtgever komt geen recht tot verrekening of opschorting toe.


Derdengelden en rentevergoeding

Artikel 7

Notaris Leegstra neemt alleen gelden in beheer welke rechtstreeks verband houden met een aan Notaris Leegstra verleende opdracht. Notaris Leegstra vergoedt een rente over de aan cliënt toekomende gelden die Notaris Leegstra onder zich heeft (hierna in dit artikel te noemen: "gelden"), gelijk aan de rente die gedurende die periode door de bank aan  Notaris Leegstra wordt vergoed. Voorwaarde voor rentevergoeding is dat de gelden ten minste acht werkdagen op een kwaliteitsrekening van Notaris Leegstra staan. Notaris Leegstra bepaalt op welke kwaliteitsrekening de gelden worden gestort. Indien de bank kosten en/of negatieve rente berekent over het saldo op de derdengeldenrekening, is Notaris Leegstra gerechtigd die kosten en/of negatieve rente aan de opdrachtgever of rechthebbende door te belasten, al dan niet middels een (met omzetbelasting belast) forfaitair bedrag.

Notaris Leegstra is bevoegd administratie- en beheerskosten aan cliënt in rekening te brengen over de periode dat Notaris Leegstra de gelden onder zich heeft en deze kosten te verrekenen met de te vergoeden rente.


Recht op verrekening

Artikel 8

De opdrachtgever verleent Notaris Leegstra de bevoegdheid om gelden die Notaris Leegstra onder zich heeft voor de opdrachtgever te verrekenen met openstaande factuurbedragen, waarbij het meerdere meteen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever nader te noemen derde wordt overgemaakt.


Bewaring van dossiers

Artikel 9

Notaris Leegstra zal dossiers gedurende minimaal 7 jaren bewaren, te rekenen vanaf de datum van het passeren van de akte en bij gebreke van aktepassering het verzenden van de laatste brief, waarna Notaris Leegstra vervolgens vrij staat dossiers zonder nadere aankondiging te (laten) vernietigen.


Ongeldige of niet afdwingbare bepaling

Artikel 10

Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of deels ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan zal die bepaling worden vervangen door een bepaling die de intentie van de ongeldige c.q. niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.


Toepasselijk recht bevoegde rechter

Artikel 11

Op de rechtsverhouding tussen Notaris Leegstra en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Notaris Leegstra en de opdrachtgever worden bij uitsluiting van ieder ander forum beslecht door de Rechtbank Leeuwarden.


Notariskantoor Leegstra
 Blauhûsstrjitte 2 / Blauwhuisstraat 2
9104 EV Damwâld / Damwoude

Het kantoor staat ten zuidoosten van de kruising in het centrum van Damwoude, naast het hoofdkantoor van de Rabobank Noordoost-Friesland. Op de rotonde neemt u de weg naar Wouterswoude en Driesum. Het is dan meteen aan de rechterhand; u kunt het niet missen. U kunt voor de deur – uiteraard gratis – parkeren.

Openingstijden

Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:00

Uw Friese notaris voor vastgoed-, familie- en ondernemingsrecht.