De poortwachtersfunctie van de notaris

WWFT, PEP, UBO en MOT

 

WWFT

De dienstverlening door Notariskantoor Leegstra valt voor een belangrijk deel onder de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

 

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden.

 

Notariskantoor Leegstra past de WWFT toe op werkzaamheden in de volgende rechtsgebieden:

–          het registergoederenrecht, zoals het opmaken van koopovereenkomsten en leveringsakten van woningen en het vestigen van hypotheken;

–          het ondernemingsrecht, zoals het oprichten van een besloten vennootschap of een stichting en het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap;

–          het familierecht, zoals het beheren van effecten, munten, biljetten of andere waarden inzake nalatenschappen alsmede het verzorgen van belastingaangiften.

 

De WWFT wordt niet toegepast in familierechtzaken als het gaat om bijvoorbeeld het opstellen van (levens)testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten.

 

Op grond van de WWFT is Notariskantoor Leegstra verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek: er moet onderzoek gedaan worden naar de cliënt en de achtergrond en het doel van een beoogde transactie of zakelijke relatie. Daarmee wordt beoogd transacties tijdig als ongebruikelijk te herkennen en te voorkomen dat de dienstverlening van Notariskantoor Leegstra wordt misbruikt voor witwassen en financiering van terrorisme.

Dat de WWFT van toepassing is op onze werkzaamheden betekent voor u dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden.

 

PEP

Naast de verplichte identificatieplicht moet Notariskantoor Leegstra vaststellen of u een politiek prominent persoon (PEP) bent.

 

Wie een publiek prominent persoon (PEP) is, kunt u lezen op de website van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/wwft-voorkomen-van-witwassen-en-terrorismefinanciering/verplichtingen/clientenonderzoek

 

Familielid van PEP

De volgende familieleden van een publiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:

-           de echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP;

-           kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP;

-           vader of moeder van de PEP.

 

Nauwe zakelijke band met PEP

Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een publiek prominent persoon, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

 

Waarom nodig?

Publiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notaris zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een publiek prominent persoon is. Als dat zo is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting voor de notaris komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

UBO

Is een cliënt een rechtspersoon, dan dient de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over deze rechtspersoon te worden vastgesteld (de UBO).

 

Wat is een UBO?

De afkorting staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende.

Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:

-           een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon; of

-           meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering; of

-           begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan meer dan één Uiteindelijk Belanghebbende hebben.

 

Wat wordt hier onder belang verstaan:

–          kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;

–          stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;

–          feitelijke zeggenschap;

–          bij een stichting of trust: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

 

Wat is een direct belang:

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

 

Wat is een indirect belang:

Een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon belang heeft in de onderneming

waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

 

Is er geen Uiteindelijk Belanghebbende?

Benoem dan een Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbende. Dit is een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend persoon van de cliënt. Bijvoorbeeld een statutair bestuurder.

 

Waarom nodig?

Om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon zijn wij verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

 

MOT (melding ongebruikelijke transacties)

Een notaris is verplicht ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (officieel FIU-Nederland genaamd). Deze plicht geldt ook bij voorgenomen transacties, maar de notaris heeft géén meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties enkel in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen op die manier dus alles vrij met de notaris bespreken. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

 

Melding contante betalingen

Een notaris mag geen contante betalingen aannemen van meer dan €  2.500,00.

Indien een cliënt verzoekt aan de notaris  een contante betaling te doen of een storting op de derdengeldenrekening van de notaris te verrichten van € 10.000,00 of meer, dan is de notaris verplicht dit te melden bij FIU-Nederland.

 

Onderzoek herkomst gelden

Notarissen zijn verder verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden. Indien gelden door of namens een cliënt op de notariële kwaliteitsrekening (derdenrekening) worden gestort en de herkomst daarvan is niet direct helder, dan moet de notaris aan de cliënt een verklaring vragen over de herkomst van die gelden.

 

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op de website van FIU-Nederland: https://www.fiu-nederland.nl/.